Prace magisterskie, pisanie prac magisterskich

Pojęcie analizy ekonomicznej

Analiza - zajmuje się oceną zjawisk i zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie i całej gospodarce narodowej.

Kryteria klasyfikacji analizy ekonomicznej:

1. Ze względu na charakter badanych wielkości:
a) analiza finansowa-zajmuje się oceną zjawisk i zdarzeń wyrażonych w pieniądzach np. zysk, rentowność, zadłużenie, itp.
b) analiza techniczno-ekonomiczna -wyrażone nie w pieniądzach.

2. Ze względu na podmiot dokonujący oceny:
a) analiza zewnętrzna-przez osoby z zewnątrz,
b) analiza wewnętrzna-firma analizuje wewnątrz firmy (obiektywna, dokładna)

3. Ze względu przyjęty horyzont czasowy:
a) analiza przyszłościowa (exante)-zjawiska które będą miały miejsce- sporządzam plan przyszłego działania,
b) analiza bieżąca,
c) analiza przeszłościowa (expost)- retrospektywne -ocenia zjawiska które już zaszły

4. ze względu na zakres bdanych wielkości:
a) analiza mikroekonomiczna-zjawiska i zdarzenia zachodzące w przedsiębiorstwie,
b) analiza makroekonomiczna-zjawiska i zdarzenia zachodzące w skali całj gospodarki.

Płaszczyzny porównań stosowane w analizie:

1. Porównania z planem.
2. Porównania w czasie.
- przy podstawie stałej np. 2000-2004
- przy podstawie łańcuchowej

3. Porównania w przestrzeni (między przedsiębiorstwami).
4. Porównania z normą, wzorcem.
5. Porównanie ze średnimi.

Zakłócenia występujące przy porównaniu zjawisk ekonomicznych:

1. Zakłócenia o charakterze finansowym.

2. Zakłócenia o charakterze organizacyjnym.
-związane są z restrukturyzacją przedsiębiorstwa,

3. Zakłócenia charakterze przedmiotowym (rzeczowym) wywołane są dokonującym się postępem technologicznym, kiedy jedne produkty zastępowane są innymi.

Korekta prac magisterskich

Formy prezentacji wyników:

1. Forma liczbowa służy do prezentacji zjawisk o charakterze mierzalnym tzn. dającym się wyrazić za pomocą jednoznacznie brzmiących wielkości. Zorganizowane jest w postaci tabel i szeregów statystycznych
2. Forma graficzna-wybór formy graficznej zależy od badanego zjawiska (diagram kołowy, punktowy, płaski.)

Bilans zysków i strat:

- zestawienie aktywów pasywów (zestawienie majątku i źródeł finansowania),
- bilans sporządzony jest na dzień bilansowy (najczęściej jest to 31.12., lub moment likwidacji firmy),
- zestawienie zasobowe,
- ujęcie statyczne.

Pozycje bilansowe:

- aktywa trwałe, obrotowe
- kapitał własny,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zysk - wielkość wyniku finasowego.

Rachunek zysków i strat-poszczególne etapy powstawania wyniku finansowego.
Przychody ogółem to:
- przychody ze sprzedaży,
- pozostałe przychody operacyjne,
- przychody finansowe.
Do przychodów ogółem nie zaliczamy zysków nadzwyczajnych.
Do kosztów ogółem nie zaliczamy strat nadzwyczajnych.

Metody analizy:

1. Jakościowe - (opisowe, porównawcze) np. graficzne.
2. Ilościowe - (konkretne liczby, wielkości)
- deterministyczne (nie uwzględniają czynnika losowego)
- stohastyczne (uwzględniają dodatkowo czynnik losowy)

Zasada ciągłości:
- bilans końcowy równa się bilansowi początkowemu.

Metoda netto:
- obniża wartość majątku o dodatkowe zużycie.

Rachunek zysków i strat:
- może być sporządzony w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.
Wskaźnik dynamiki-wyraża relację wielkości badanej okresu badanego do wielkości badanej okresu poprzedniego (bazowego).
Wskaźnik struktury-wyraża relację części badanej całości do całości analizowanego zjawiska.

Podstawowy wskażnik struktury aktywów zwany wskaźnikiem unieruchomienia:
Ocena wykorzystania majątku (wskaźnik produktywności majatku):
- Wskażnik produktywności (obrotowości) majątku całkowitego (aktywa).
Krótkoterminowa płynność finansowa-jest to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym.

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym sporządzanym przez wszystkie przedsiębiorstwa, rejestrującym tworzenie się wyniku finansowego. Operując wielkościami strumieniowymi rachunek zysków i strat grupuje wszystkie przychody uzyskiwane ze sprzedaży dóbr i usług wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo, przychody ze sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej, przychody z operacji finansowych i inne ich rodzaje oraz odpowiadające tym rodzajom działalności koszty i straty.
Porównanie sumy przychodów i zysków z sumą kosztów i strat pozwala na ustalenie ostatecznego wyniku finansowego (zysku / straty). Powstała w ten sposób wielkośd powinna byd taka sama, jak różnica między ogólną sumą aktywów a łączną wartością pasywów.

Wskaźnik wykorzystania zapasów:

Przychody ze sprzedaży == ilość cykli
Przeciętne zapasy dni
Wskaźnik okresu windykacji należności-jest to czas jaki upływa od momentu powstania należności do momentu wpływu środków na rachunku.
przeciętna należność ilość dni
z tytułu dostaw * ilość dni w = 40/58
przychody ze sprzedaży okresie
Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań
(-) powyżej 12 miesięcy
Przeciętne zobowiązanie dni
Z tytułu dostaw * ilość dni w = 45/54
Przychody ze sprzedaży okresie


Wskaźnik zdolności do obsługi długu:

Gdyby wyszedł wynik =1 to oznaczałoby, że firma pracuje na odsetki.
Gdyby wyszedł wynik =365 to oznaczałoby to, że firma pracuje ma tą zdolność.
W rachunku zysków i strat nie ma raty kapitałowej, więc nie bierzemy pod uwagę.
Wskaźnik zdolności-pewności kredytowej:
Nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja
Zadłużenie efektywne kapitał obcy - inwestycje krótkoterminowe
Odwrotność tego wskaźnika informuje nas ile lat trwała by spłata długu, przy założeniu osiągania nadwyżki finansowej na niezmiennym poziomie.
Wartość wskaźnika powinna być dodatnia, by była większa od 0, czyli jak najlepsza.

Płynność finansowa:
Jest to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Są 3 stopnie płynności.

analiza ekonomiczna 2>

analiza ekonomiczna, pisanie prac, prace magisterskie

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Można je użyć tylko jako dodatkową literaturę, pomocną do stworzenia swojej własnej autorskiej pracy.

  • Przykładowe tematy prac magisterskich

  • Prace licencjackie

  • Opracowanie własne dotyczące pisania prac magisterskich w pdf
  • Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?

lektury szkolne pdf | pisanie prac magisterskich | prace dyplomowe | Blechgaragen | Mobilgarazsok | kursy programowania